CPU i5-4570 TRAY

CPU i5-4570 TRAY

  • Ngày đăng : 11/03/2018 2:22Sáng - 396 lượt xem
  • Giá bán : 2,290,000₫

Hiệu suất

i5-4570 tray BH 3 năm

Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm CPU i5-4570 TRAY!